§ 1
LOFF-prisens formål er å stimulere interessen for og heve kvaliteten på publikasjoner tilknyttet LO og LOs medlemsforbund, og informasjonsarbeidet i LO og LOs medlemsforbund.

§ 2
Priser kan deles ut til klassevinnere i følgende klasser:
Foto, journalistikk, grafisk design, multimedia og informasjon.

Det beste arbeidet vinner LOFF-prisen.

De andre utropes til klassevinnere hvis arbeidene holder tilstrekkelig kvalitet.

§ 3
Prisen består av et diplom og deles ut hvert år i forbindelse med LOFFs årsmøte.

§ 4
Arbeidene må være publisert i løpet av foregående år.

Invitasjon til prisen med tidsfrister kunngjøres ved e-post til alle medlemmer.

§ 5
Juryen skal i sin vurdering legge særlig vekt på faktorer som idé, kreativitet, språk, teknikk og hvilken betydning bidraget har hatt i samfunnsdebatten.

§ 6
Ved innsending av forslag til prisen skal det leveres en kort beskrivelse av hvor og når, eventuelt med en peker til nettsiden, bidraget har vært publisert. Fotografier skal ha billedtekst.

§ 7
Styret i LOFF utpeker juryen.

Juryen skal bestå av fem uavhengige medlemmer og én representant fra LOFF-styret. Det forutsettes at jurymedlemmene har fagkunnskap innenfor de klassene som skal vurderes.

LOFF-styrets representant fungerer som jurysekretær og har bare stemmerett ved stemmelikhet.

§ 8
Disse statuttene er vedtatt på medlemsmøte 9. januar 2014, etter fullmakt fra årsmøte.

Statuttene trer i kraft umiddelbart.