Statutter

Statutter for LOFF–prisen

§ 1
LOFF-prisens formål er å stimulere interessen for og heve kvaliteten på publikasjoner tilknyttet LO og LOs medlemsforbund, og informasjonsarbeidet i LO og LOs medlemsforbund.

§ 2
Priser kan deles ut til klassevinnere i følgende klasser:
Foto, journalistikk, grafisk design, multimedia og informasjon.

Det beste arbeidet vinner LOFF-prisen.

De andre utropes til klassevinnere hvis arbeidene holder tilstrekkelig kvalitet.

§ 3
Prisen består av et diplom og deles ut hvert år i forbindelse med LOFFs årsmøte.

§ 4
Arbeidene må være publisert i løpet av foregående år.

Invitasjon til prisen med tidsfrister kunngjøres ved e-post til alle medlemmer.

§ 5
Juryen skal i sin vurdering legge særlig vekt på faktorer som idé, kreativitet, språk, teknikk og hvilken betydning bidraget har hatt i samfunnsdebatten.

§ 6
Ved innsending av forslag til prisen skal det leveres en kort beskrivelse av hvor og når, eventuelt med en peker til nettsiden, bidraget har vært publisert. Fotografier skal ha billedtekst.

§ 7
Styret i LOFF utpeker juryen.

Juryen skal bestå av fire uavhengige medlemmer og én representant fra LOFF-styret. Det forutsettes at jurymedlemmene har fagkunnskap innenfor de klassene som skal vurderes.

LOFF-styrets representant fungerer som jurysekretær og har bare stemmerett ved stemmelikhet.

§ 8
Disse statuttene er vedtatt på medlemsmøte 9. januar 2014, etter fullmakt fra årsmøte.

Statuttene trer i kraft umiddelbart.

 

Statutter for LOFFs solidaritetsarbeid

§ 1
LOs forening for fagblad og informasjons (LOFF) solidaritetsarbeid skal støtte prosjekter som utvikler og bygger opp journalistisk, informasjonsfaglig eller grafisk virksomhet relatert til fagbevegelsen i det respektive mottakerlandet. Herunder også trykking.

§ 2
LOFF bør bestrebe seg på å gi støtte til prosjekter som utløser midler fra UD, NORAD eller andre offentlige og/ellet frivillige organisasjoner.

§ 3
LOFFs solidaritetsprosjekter skal være tidsavgrenset.

§ 4
Styret skal sørge for at det er avsatt tilstrekkelig med økonomiske midler til at LOFFs målsettinger for solidaritetsarbeidet kan nås.

§ 5
Disse statuttene er vedtatt på årsmøtet i LOFF i 2009, med ikrafttreden 13. mars 2008.

 

Statutter for LOFFs stipendordning

§ 1
LOs forening for fagblad og informasjon (LOFF) har som overordnet mål å bidra til at grafiske og redaksjonelle produkter samt det informasjonsfaglige arbeidet i fagbevegelsen har høyest mulig faglig kvalitet. For å bidra til å nå dette målet, har LOFF en stipendordning. LOFFs stipendordning skal gi medlemmer mulighet til faglig utvikling, enten på individuell basis eller som deltaker på studieturer.

§ 2
Alle som er medlemmer i LOFF kan søke LOFFs stipendordning. Søknad skal inneholde begrunnelse for søknaden, en beskrivelse av prosjektet og budsjett for gjennomføring.

§ 3
LOFFs stipendordning gis til medlemmene når det dokumenteres at prosjektet vanskelig lar seg gjennomføre på annen måte, og/eller når prosjektet er et bidrag som vil styrke fellesskapet.

§ 4
LOFFs stipendordning dekker maksimalt 50 prosent av kostnadene, inkludert eventuelle reiseutgifter. Diett og lønn dekkes ikke av LOFF.

§ 5
2/3 av innvilget stipend betales ut forskuddsvis. Resterende betales ut når rapport og regnskap med bilag foreligger.

§ 6
Søknadsfristen er 1. november. Tildelt stipend må benyttes påfølgende år. LOFF-stipend kan bare deles ut annethvert år per medlem.

§ 7
LOFFs stipendordning administreres av LOFF-styret, som har fullmakt til å bevilge penger og avgjøre søknader.

§ 8
Disse statuttene er vedtatt på årsmøtet i LOFF i 2009, med ikrafttreden 13. mars 2009.

Gå til toppen