§ 1

LOs forening for fagblad og informasjons (LOFF) solidaritetsarbeid skal støtte prosjekter som utvikler og bygger opp journalistisk, informasjonsfaglig eller grafisk virksomhet relatert til fagbevegelsen i det respektive mottakerlandet. Herunder også trykking.

§ 2
LOFF bør bestrebe seg på å gi støtte til prosjekter som utløser midler fra UD, NORAD eller andre offentlige og/ellet frivillige organisasjoner.

§ 3
LOFFs solidaritetsprosjekter skal være tidsavgrenset.

§ 4
Styret skal sørge for at det er avsatt tilstrekkelig med økonomiske midler til at LOFFs målsettinger for solidaritetsarbeidet kan nås.

§ 5
Disse statuttene er vedtatt på årsmøtet i LOFF i 2009, med ikrafttreden 13. mars 2008.