§ 1

LOs forening for fagblad og informasjon (LOFF) har som overordnet mål å bidra til at grafiske og redaksjonelle produkter samt det informasjonsfaglige arbeidet i fagbevegelsen har høyest mulig faglig kvalitet. For å bidra til å nå dette målet, har LOFF en stipendordning. LOFFs stipendordning skal gi medlemmer mulighet til faglig utvikling, enten på individuell basis eller som deltaker på studieturer.

§ 2
Alle som er medlemmer i LOFF kan søke LOFFs stipendordning. Søknad skal inneholde begrunnelse for søknaden, en beskrivelse av prosjektet og budsjett for gjennomføring.

§ 3
LOFFs stipendordning gis til medlemmene når det dokumenteres at prosjektet vanskelig lar seg gjennomføre på annen måte, og/eller når prosjektet er et bidrag som vil styrke fellesskapet.

§ 4
LOFFs stipendordning dekker maksimalt 50 prosent av kostnadene, inkludert eventuelle reiseutgifter. Diett og lønn dekkes ikke av LOFF.

§ 5
2/3 av innvilget stipend betales ut forskuddsvis. Resterende betales ut når rapport og regnskap med bilag foreligger.

§ 6
Søknadsfristen er 1. november. Tildelt stipend må benyttes påfølgende år. LOFF-stipend kan bare deles ut annethvert år per medlem.

§ 7
LOFFs stipendordning administreres av LOFF-styret, som har fullmakt til å bevilge penger og avgjøre søknader.

§ 8
Disse statuttene er vedtatt på årsmøtet i LOFF i 2009, med ikrafttreden 13. mars 2009.