§ 1 Navn
1. LOFF – LOs forening for fagblad og informasjon, opprettet på ekstraordinært årsmøte 18. september 1998, er en etterfølger av LOs fagbladforening, stiftet på årsmøtet 6. mars 1983.

§ 2 Formål
1. LOFF skal fremme fagbevegelsens verdigrunnlag.
2. LOFF skal jobbe for å øke forståelsen for fagbevegelsens medier og deres rolle, samt behovet for en omfattende og bevisst informasjonsvirksomhet.
3. LOFF har som formål å bidra til at de redaksjonelle produktene og det informasjonsfaglige arbeidet i fagbevegelsen har høyest mulig kvalitet.
4. LOFF skal arbeide for at fagbladene har en formålsparagraf forankret hos utgiver.
5. LOFF skal arbeide for at fagbladene redigeres etter redaktørplakaten.
6. LOFF skal være en faglig ressurs for fagbevegelsen.
7. LOFF skal arrangere konferanser og kurs, tildele stipender og veilede om aktuelle stipendordninger.
8. LOFF skal bidra til best mulig ressursbruk og utvikling av fellesskapsløsninger.
9. LOFF skal holde kontakt med Norsk Fagpresseforening.
10. LOFF skal samarbeide med internasjonale søsterorganisasjoner.

§ 3 Medlemskap
1. Alle ansatte som har tilknytning til informasjonsfaglige og redaksjonelle produkter, laget og
utgitt av LO, LOs medlemsforbund eller mediestiftelser/selskap tilknyttet LO og LOs
medlemsforbund, kan bli medlem i LOFF.
2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
3. Frilansere med tilknytning til fagbladene kan delta på arrangementer i LOFFs regi, men
må selv dekke kostnadene.
4. Pensjonister betaler samme kontingent som øvrige medlemmer, og har de samme rettighetene som all LOFF-medlemmer.

§ 4 Årsmøtet
1. Årsmøtet er LOFFs høyeste organ.
2. Årsmøtet holdes årlig ordinært innen utgangen av mars måned.
3. Alle medlemmer kan delta på årsmøtet med tale–, forslag– og stemmerett.
4. Årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel.
5. Forslag som ønskes behandlet på møtet, må være sendt styret senest to uker før årsmøtet.
6. Vedtektsendringer skjer med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.
7. Styret skal sende ut dagsorden, regnskap og forslag til behandling på årsmøtet, senest en uke før årsmøtet avholdes.

§ 5 Saker til behandling på årsmøtet
Følgende saker skal behandles på årsmøter i LOFF:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Valg:
a) Styre,
Styret skal bestå av minimum sju styremedlemmer, hvorav leder nestleder og kasserer velges ved særskilte valg. Leder og nestleder velges for to år, øvrige styremedlemmer for ett år av gangen. Sammensetningen skal reflektere medlemsmassen.
b) 3 medlemmer til valgkomiteen, inkludert leder

§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når:
1. Styret innkaller til det eller 1/4 del av medlemmene krever det
2. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle den sak eller de saker som er årsak til at møtet innkalles.
3. Innkallingsfrist for ekstraordinært årsmøte er to uker
4. Hvis medlemmer kan vise til tilstrekkelig oppslutning (jfr. § 6, punkt 1b), ved personlige underskrifter som følger innkallingen, kan andre enn styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dog skal styret varsles skriftlig senest en uke før det ekstraordinære årsmøtet finner sted, for at innkallingen skal være gyldig.

§ 7 Styret
1. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
2. Lederen innkaller til styrets møter.
3. Styret leder foreningen mellom årsmøtene.
4. Alle styremøter skal protokolleres og protokollen skal godkjennes av styret under første påfølgende styremøte.
5. Lederen har ved stemmelikhet dobbeltstemme.
6. Leder og kasserer har prokura hver for seg.
7. Styret leder og forplikter (signatur) foreningen mellom årsmøtene.
8. Utgifter som påløper styremedlemmer ved representasjon for LOFF skal dekkes av LOFF.
9. Styrehonorar tas opp på årsmøtet ved behov, etter innstilling fra styret.

§ 8 Møter
1. Foreningen skal avholde medlemsmøter hvor hovedvekten legges på et faglig innhold.
2. Medlemsmøter holdes i den grad styret finner det hensiktmessig, men minst en gang i årsmøteperioden.

§ 9 Oppløsning
1. LOFF kan oppløses ved at ¾ deler av årsmøtet stemmer for dette, på to etterfølgende ordinære årsmøter.
2. Dersom LOFF oppløses, eller arbeidet opphører på annen måte, skal midler og utstyr overføres som grunnkapital til et stipendfond.
3. Av fondets avkastning deles det hvert år ut reisestipend til ansatte i informasjons– og mediemiljøer tilknyttet LO og LOs medlemsforbund.
4. Fondets retningslinjer, vedtekter og statutter skal vedtas på LOFFs siste ordinære årsmøte.

§ 10 Ikrafttredelse
1. Samtidig med at disse vedtekter trer i kraft, opphører alle tidligere vedtekter for LOFF.
2. Vedtektene er siste gang endret på årsmøtet 6. mars 2014.